Jak dobrać prowadnicę do szuflady

Parametry, które należy uwzględnić przy wyborze prowadnicy do szuflady

Wysuw

Wysuw lub "przesuw" określa, jak daleko szuflada wysuwa się z korpusu.

 • Wysuw na 3/4: szuflada wysuwa się częściowo, na około 3/4 całkowitej długości prowadnicy.
 • Pełny wysuw: szuflada wysuwa się na całą długość prowadnicy
 • Wysuw ponadpełny: szuflada wysuwa się dalej niż wynosi długość prowadnicy
 • Prowadnice liniowe przemieszczają się w linii prostej i w zakresie długości prowadnicy

Czynniki obciążeniowe

 • Obciążenia cykliczne

Wszystkie prowadnice Accuride są badane pod kątem odporności na obciążenia cykliczne, w zależności od przewidywanej częstotliwości ich użycia w danej branży. Szczegóły dotyczące obciążenia cyklicznego stosowanego w badaniach podano w poszczególnych charakterystykach produktów.

Nośność nominalna naszych prowadnic jest obliczona dla obciążenia dynamicznego (cyklicznego), jakie bez uszkodzenia może wytrzymać para prowadnic zamontowanych do boku jednostki wysuwanej w odległości 450 mm od siebie. Nośność zmniejsza się proporcjonalnie po przekroczeniu długości 450mm. Szczegóły dotyczące obciążalności dla każdej długości prowadnicy podano w poszczególnych charakterystykach produktów.

We wszystkich przypadkach, statyczna (spoczynkowa) obciążalność każdego modelu prowadnic jest przynajmniej dwukrotnie większa od nośności nominalnej, co zapewnia przynajmniej 100% statyczny współczynnik bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy prowadnica jest maksymalnie obciążona.

 • Montaż

Dla uzyskania optymalnych parametrów działania, prowadnice należy montować w sposób określony w katalogu lub w karcie charakterystyk technicznych. Niektóre prowadnice można montować płasko pod spodem szuflady, lecz spowoduje to ograniczenie obciążalności prowadnicy do poziomu 25% podanej nośności nominalnej.

Montaż prowadnic w konfiguracjach innych niż zalecane ma wpływ na parametry działania i obciążalność prowadnicy.
 

 • Ugięcie
  Aby upewnić się, że ugięcie jest akceptowalne w danym zastosowaniu zalecamy wykonanie wcześniejszych prób, w szczególności dla prowadnic montowanych na płasko pod szufladą
   
 • Aby uzyskać maksymalną obciążalność należy zamocować prowadnicę wykorzystując w tym celu wszystkie punkty montażowe.
 • Przy obliczaniu wymaganej obciążalności, należy pamiętać o uwzględnieniu rzeczywistego ciężaru szuflady i jej spodziewanej zawartości.
 • Ponieważ na pracę prowadnicy mogą wpływać czynniki specyficzne dla danego zastosowania, zawsze należy przetestować działanie prowadnic w rzeczywistym zastosowaniu.
 • Wibracje/drgania
 • Wstrząsy/drgania
  Wstrząsy i drgania mogą mieć negatywny wpływ na działanie prowadnic. W przypadku zastosowań w takich warunkach, należy przeprowadzić testy oceniające wpływ wibracji i drgań na działanie prowadnic. W szczególnie trudnych warunkach należy zastosować prowadnice przystosowane do pracy przy odpowiednio dużych obciążeniach.
   
 • Czynniki związane z zastosowaniem
  W przypadku montażu do lekkiej i elastycznej szuflady lub szafki, prowadnice mogą przyczynić się do poprawy sztywności konstrukcji. Aby prowadnica mogła zapewnić tę sztywność, należy dobrać model prowadnicy o trochę wyższej nośności i większym przekroju poprzecznym niż normalnie wymagany dla tego zastosowania.
   
 • Montaż prowadnic
  Większość prowadnic jest zaprojektowana do montażu w parach na bokach szuflad lub na bokach ruchomych modułów. Podczas montażu szuflad należy upewnić się, że są one zamontowane równolegle do siebie, w osi pionowej i poziomej.
   
  Przed zamontowaniem prowadnic w sposób inny niż założony w projekcie, należy dokładnie rozważyć wszelki potencjalny, negatywny wpływ takiego montażu na prowadnice i, w razie konieczności, skonsultować się w tej sprawie bezpośrednio z Accuride.
   
  Przykładowo, zamontowanie prowadnic płasko pod spodem szuflady, zamiast na boku, ograniczy obciążalność prowadnicy o przynajmniej 75%, lecz zamontowanie prowadnicy na jednym boku szuflady wyżej a prowadnicy na drugim boku niżej będzie miało tylko nieznaczny negatywny wpływ na obciążalność prowadnicy. Należy dokładnie ocenić konfigurację montażową prowadnic i, w razie potrzeby, przeprowadzić odpowiednie testy. Nie wszystkie modele prowadnic nadają się do zastosowań wymagających montażu na płasko.
   
 • Szerokość i głębokość szuflady
  Generalnie, szersze szuflady wymagają stosowania prowadnic o wyższej obciążalności i większym przekroju poprzecznym, zaprojektowanych do przenoszenia naprężeń poprzecznych. Należy sprawdzić w poszczególnych kartach charakterystyk produktów lub w poradniku stosowania produktów, które prowadnice są zalecane dla określonych szerokości i głębokości szuflady.
   
 • Otwory montażowe
  Otwory montażowe są wskazane i zwymiarowane w kartach charakterystyk technicznych produktu. Jedynie zwymiarowane otwory mają być używane do montażu prowadnicy. Otwory niezwymiarowane to otwory narzędziowe, które często mają różne kształty i położenie na elementach prowadnicy. Tolerancje wymiarów podano na rysunkach 2D CAD.

Długość

Długość prowadnicy to najdłuższy wymiar całkowicie wsuniętej prowadnicy. Z reguły, zawsze należy stosować prowadnice o maksymalnej długości dopuszczalnej w danym zastosowaniu.

Przestrzeń boczna (montażowa

Przestrzeń boczna to przestrzeń pomiędzy bokiem szuflady i szafką lub modułem wysuwanym i korpusem. Zachowanie prawidłowej przestrzeni bocznej(montażowej) ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia optymalnego ruchu szuflady. Zalecamy utrzymywanie przestrzeni bocznej o wymiarze od +0,2mm do +0,5mm powyżej nominalnej grubości prowadnicy. W przypadku niektórych prowadnic może być wymagana większa przestrzeń boczna i wtedy jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji montażu.

Rodzaje ruchu prowadnicy

Generalnie, występują dwa rodzaje ruchu prowadnicy:

 • Ruch teleskopowy realizowany etapami. Element prowadnicy mocowany do szuflady wysuwa się całkowicie i zabiera za sobą kolejny element i tak aż do całkowitego wysunięcia.
 • Ruch postępowy jest wynikiem równoczesnego ruchu wszystkich elementów prowadnicy. Ten rodzaj ruchu prowadnicy jest wyjątkowo płynny i cichy.

Funkcja rozłączania

Funkcja rozłączania umożliwia wyjmowanie elementu prowadnicy mocowanego do szuflady lub całej, wcześniej zamontowanej szuflady, w celach montażowych, serwisowych lub innych.

 • Rozłączenie za pomocą dźwigni

Rozłączenie uzyskuje się poprzez zwolnienie wewnętrznej dźwigni i wyciągnięcie szuflady na zewnątrz z korpusu.

 • Rozłączenie za pomocą szyny szybkiego montażu

Zatrzask szyny umożliwia podniesienie szuflady z prowadnicy i wyjęcie jej z korpusu. Ten rodzaj rozłączania ułatwia płynny ruch i zapewnia łatwe wyjmowanie szuflady.

 • Rozłączenie za pomocą przycisku

Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie szuflady. Rozłączenie uzyskuje się poprzez mocne pociągnięcie szuflady, w ten sposób pokonująć opór koszyka łożyska prowadnicy.

Przekrój poprzeczny

Dla danego zastosowania możliwe jest dobranie prowadnic o różnym przekroju poprzecznym. Accuride oferuje kilka opcji prowadnic niskoprofilowych do zastosowań, w których niższy profil prowadnicy poprawia wygląd całego zespołu lub wręcz umożliwia zmieszczenie w dostępnej przestrzeni montażowej.

Czynniki środowiskowe

Prowadnice Accuride zaprojektowane są do użytku wewnątrz pomieszczeń i należy je chronić przed nadmierną wilgocią, oparami substancji chemicznych, zanieczyszczeniami i korozją. Samooczyszczający się koszyk łożyska prowadnicy Accuride zabezpiecza bieżnię prowadnicy usuwając cząsteczki ciał obcych a zastosowany smar wystarcza na cały okres normalnej eksploatacji prowadnicy.

Podczas stosowania środków powierzchniowo czynnych należy zachować ostrożność, ponieważ powstała w wyniku ich zastosowania szorstkość powłoki może mieć negatywny wpływ na ruch prowadnicy. W przypadku konieczności oczyszczenia prowadnic, można je potem ponownie nasmarować stosując wysokiej jakości smar do pracy przy wysokich obciążeniach (EP).

Ekstremalne temperatury mogą również wywierać wpływ na smar oraz komponenty z gumy i tworzyw sztucznych. Prowadnice do szuflad z programu magazynowego są zaprojektowane do długotrwałej pracy w temperaturach w zakresie od -17 do + 70 stopni Celsjusza.

W przypadku konieczności użytkowania prowadnic w warunkach wykraczających poza normalny zakres temperatury i wilgotności, należy skonsultować się bezpośrednio z Accuride.